Close

Naše služby

Vizualizace 1

Nabízíme zpracování vizualizací především z oboru architektury a stavebnictví. Naší specializací je zákres do letecké fotografie či natočeného videa.

Pro přípravu zákresu je zapotřebí v první fázi nejprve vytvořit 3D model vkládaného objektu, který zhotovíme na základě dodaných podkladů. Cenu za tuto etapu práce nelze paušálně stanovit neboť zcela závisí na konkrétním obsahu, popřípadě složitosti 3D modelu. Je možné rovněž použít data, dodaná klientem, avšak musí splňovat určitá technická specifika. Obvykle nelze taková data použít přímo a je nezbytné provést některé úpravy či přepracování části modelu.

Druhá fáze zákresu představuje vlastní vložení 3D modelu buď do statické fotografie anebo do natočené videosekvence. Zákres do videosekvence je pochopitelně technicky mnohem náročnější a také čas potřebný na výrobu je mnohem delší.

Výsledný videomateriál dodáme buď formou jednoduchého videa ve formátu HD (1280x720, 30fps), anebo můžeme na přání zadavatele připravit komplexní prezentační video, včetně grafických součástí (animované mapy, titulky, schémata provozu apod.) a hudebního doprovodu či mluveného komentáře.