Close

Naše služby

Letecká fotogrametrie

Podklady pro tyto mapy se vytvářejí pomocí dronů, ty jsou schopni zachytit dané prostředí z různých úhlů a výšek pro vytvoření detailní ortofotomapy nebo 3D modelů požadované lokality. Výsledná mapa může být složena až z několika set fotografií, které jsou poskládány do jednoho celku. Vzhledem k počtu fotografií, je výstup přesný od 1cm/1px. Rozlišení takové mapy oproti satelitním nebo leteckým snímkům, ze kterých je tvořena většina map je diametrálně vyšší.

Výpočty kubatur, staveb, lomů a deponií

Využití pro těžební organizace důlně měřická a geologická dokumentace, výpočty objemů skládek a deponií s vysokou přesností.


  • výpočet objemů skládek i hotových výrobků, příp. i pro inventarizaci zásob

  • výpočet objemů, objemové studie vytěžených prostorů a ploch

  • výpočet objemů 3D těles

  • výpočet objemu skrývkových hmot za účelem kontrolního výpočtu objemu zemních prací

  • zaměření a výpočet objemu zemních prací skládek nebo jiných těles pomocí leteckého snímkování a vytvoření 3D modelu daného prostoru

 


Zhotovení 3D modelu povrchů a objektů

Digitální model povrchu je generován souborem snímků daného prostoru. Jedná se o soubor skládající se z tisíců snímků. Z toho jak se povrch jeví z různých úhlů pohledu se pomocí specializovaných programů vypočte prostorové uspořádání. Při výpočtu povrchu se vygeneruje oblak bodů, které leží na mapovaném povrchu.Tento oblak dosahuje až stovky milionů bodů. Digitální model povrchu je vlastně rastrový nebo vektorový popis hlavních charakteristik povrchu vyhodnocovaného prostoru nebo objektu. Vytvořený model umožňuje aplikovat řadu operací jako měření ploch, objemy sklony atd. Pokud se provádějí 3D modely v časové řadě je možno vyhodnocovat změny způsobené např. těžbou, erozí atd.2D ortofotomapy ve vysokém rozlišení

2D ortofota pořizovaná z našeho dronu přináší jeden z nejvíce používaných mapových podkladů – ortofotomapu. Oproti nezpracovanému leteckému snímku je ortofotomapa umístěna v souřadnicovému systému a lze jí kombinovat s jinýmy mapovými podklady (katastrální mapa, mapa technické infrastruktury atd.). Nespornou výhodou je její srozumitelnost a využitelnost pro široký okruh uživatelů. Jde o kartografické dílo, které využívá jako základ polohově umístěný letecký měřicí snímek příčemž má všechny parametry jako klasické ortofotomapy. Nepřekonatelná je skutečnost, že naše ortofotomapy dosahují rozlišení řádově 1 cm/pixel, tedy rozlišení, které nelze jinými prostředky dosáhnout.Zemědělství

Pomocí dronů na základě dálkového průzkumu země (DPZ) lze hodnotit stav porostu na základě spektrálních charakteristik (odrazivosti). To vytváří velice účinný nástroj k hodnocení vývoje rostlin a odhalí místa, kde se projeví nějaké stresové projevy rostlin. Tato místa lze označit značkou v souřadnicích a na místě potom zjistit co je příčinou tohoto stavu. Stresový stav rostlin je vyznačen červenou barvou, viz ortofoto a diagram. Tento systém je součástí tzv. precizního zemědělství a má řadu dalších využití ve zemědělství jako např.:


  • hodnocení heterogenity pozemků
  • variabilní aplikace
  • měření pozemků
  • monitorování vyvoje biomasy
  • lokalizace odběru vzorků, atd.